Årsberättelse 2021

Allmän information om verksamheten

Den ideella, politiskt obundna, allmännyttiga föreningen Flyingebygden Tillsammans (org 846502-7657) har sedan 2002 verkat aktivt för att utveckla Flyingebygden bl a genom att ordna lokala aktiviteter och driva projekt för bygdens utveckling.

Aktiviteter under 2021

Coronapandemin höll sitt grepp under första halvåret, men vi arrangerade dock ”byaloppis – ”Hemma-hos-loppis” i maj. Då fick alla som var intresserade ha garageloppis utomhus hemma hos sig. Föreningen ordnade en googlekarta med alla 32 deltagare.

I mars höll vi också ett digitalt Flyingebygdenråd då olika aktörer och föreningar fick presentera vad de hade på gång i bygden. Magnus Månsson från kommunen berättade om planerna för höghastighetsbanan och Landsbygdsutvecklingspengarna som bygden skulle få under 2021. Midsommarfirandet blev dock inställt.

I september deltog föreningen i Biosfärfestivalen och arrangerade en vandring på Flyinge ängar tillsammans med Länsstyrelsen, konstutställning i Gårdstånga, konsert med Vokalensemblen VOS i Holmby kyrka tillsammans med Svenska kyrkan, Konsert med Aspiranterna ur Lunds domkyrkas gosskör tillsammans med Idolfs loge och Skördefest. Vi hade 21 antal utställare till skördefesten och uppskattat över 500 besökare, ett rekord!

Första helgen i oktober anordnade föreningen B-filmsklubb och Barnfilmsklubb på Idolfs loge, med en liten men entusiastisk publik. Kjell-Åke Ottosson återupptog sina matlagningskvällar med en träff i november som var mycket uppskattad.

Projekt

Under året påbörjade föreningen, genom Leif Larsson, en projektidé om att uppföra ett utegym/aktivitetspark i Flyinge. Ansökan lämnades in till Allmänna arvsfonden (avslag), Sparbanksstiftelsen (bifall) och man påbörjade även en ansökan till Leader Lundaland. Dock så avstannade projektet p g a att Eslövs kommun ej kunde  ge besked på lämplig mark och oklarheter kring drift- och underhåll. Vi beslöt att avvakta utfallet kring omröstningen av landsbygdsutvecklingspengarna. Vinnande förslag blev Aktivitetspark i Flyingebygden. Vi tog därför kontakt med kommunen och föreslog att vårt projekt samordnas med det vinnande förslaget. Detta mottogs positivt och kontakt är etablerad med projektledningen.

Olika projektidéer har under året kommit upp som styrelsen ska fortsätta undersöka under 2022.

Informationsspridning

Föreningen har slagit ihop sina hemsidor för bygden till att endast omfatta www.flyingebygden.se.

I sociala medier driver föreningen gruppen Flyingebygden Tillsammans, som har cirka 2000 medlemmar (jan 2022), en öppen och mycket aktiv grupp för lokal utveckling och lokala frågor inom Flyingebygden. Vidare facebooksidan Flyingebygden med ca 400 följare som är en mer officiell kanal för föreningen och kopplat till instagramkontot https://www.instagram.com/flyinge_utveckling/.

Försäljning av Flyingeboken fortsätter så smått, de flesta via frisören och på Café Smedjan.

Styrelsearbetet

Styrelsen fick två nya medlemmar under 2021, Alexandra Nikoleris i Flyinge och Henrik Edvall i Roslöv. Styrelsen lyckades återigen tyvärr inte engagera någon frivillig kassör, så ordföranden har fått ta på sig det löpande kassörsarbetet med in- och utbetalningar etc. Adjungerade till styrelsen under året var Leif Larsson och Viktoria Östlund (del av året efter att Anders Grane utträtt ur styrelsen).

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Sara Ericsson                                Ordförande                                  Flyinge

Martina Bergström                      Vice ordförande                           Flyinge

Karin Therén                                 Ledamot, sekreterare                  Flyinge

Elisabeth Rydberg                        Ledamot,                                     Getinge

Elisabet Andersson                      Ledamot                                       Holmby

Alexandra Nikoleris                     Ledamot                                       Flyinge

Henrik Edvall                                Ledamot                                       Roslöv

Anders Grahne                            Suppleant                                     Flyinge AB

Revisorer: Markus Rytterkull, Flyinge, revisorssuppleant Per Brunmark, Gårdstånga. Valberedningen var vakant under året.

Under verksamhetsåret 2021 har fem ordinarie protokollförda styrelsemöten hållits och därtill har det förekommit ett antal arbetsmöten i samband med projekt och aktiviteter. Ordförande Sara Ericsson har representerat bygden inom leaderprojektet ”Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan” m m. Elisabet Andersson och Leif Larsson har varit representanter på Eslövs Byaråd. Styrelsen påbörjade revideringen av stadgarna till Flyingefonden och gjorde även en översyn av ekonomin för fonden och började månadspara för att kunna skapa nytt kapital för utdelning.

Styrelsen har under 2021 arbetat ideellt ca 300 timmar. Utöver styrelsen har övriga medlemmar och bygdebor lagt ner uppskattat ca 100 timmar. Det ideella arbetet har innefattat arbete i styrelsen, olika möten och lokala aktiviteter, samt arbete med föreningens och bygdens hemsidor och sociala medier.

Medlemmar

Föreningen har under året haft totalt 36 betalande medlemmar, vilket är en ökning mot 2020. Årsavgiften har varit 100 kr för ett hushåll/enskild medlem och 500 kr för företagsmedlem. 

Flyingefonden

En fond för donationer inom Flyingebygden, som är knuten till Flyinge Utveckling via ett fondreglemente. Fonden har ett eget beslutande råd, som tar beslut om hur medlen skall förvaltas och hur avkastningen skall delas ut till bygdens bästa.

  • Stipendium till någon som utfört betydelsefullt arbete för bygden
  • Ungdomsstipendium
  • Startbidrag för ny verksamhet/förening som utvecklar bygden
  • Finansiering/delfinansiering av projekt som kommer bygden till del
  • Investering som höjer bygdens värde och trivsel
  • Bidrag till kulturaktivitet som kommer bygden till godo

Fondens behållning vid årsskiftet 2021/2022: 250 252 kronor, placerat hos Sparbanken. Flyingefondens delade inte ut bidrag under 2021.

Beslutande råd under 2019 var Markus Rytterkull, Flyinge, Gårdstånga, Ann-Margreth Nilsson, Getinge. Adjungerad Henrik Edvall.