Årsmöte Flyinge Bygdegemenskaps-aktiebolag & Flyingebygden Tillsammans

Välkomna till årsmöte 2024 för Flyinge Utveckling /Flyingebygden Tillsammans. Dagordning enligt nedan. Bjud gärna in era grannar och vänner i bygden!

När: 28/4 kl 16.00
Plats: Föreningsgården, Gårdstånga

Efter föreningens årsmöte, hålles även bolagsstämma för FBGAB (svb). Vi bjuder på fika, så meddela om ni kommer.

Aktieägarna i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) kallas härmed till årsstämma söndag den 28 april 2024 kl 16 på Föreningsgården, Gårdstånga. Årsstämman kommer att hållas i samband med årsmötet för Flyingebygden Tillsammans.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är registrerad som aktieägare i den av bolaget förda aktieboken den 15 april 2024, dels senast den 21 april 2024 till bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.
Anmälan om deltagande görs per e-post till Astrid Björkman, astrid.bjorkman88@gmail.com.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning för stämman;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
7.Beslut

a) om fastställande av resultat- och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Varmt välkomna!

Styrelsen i Flyinge Utveckling/Flyingebygden Tillsammans