Natur

Flyingebygden ligger i Kävlingeåns dalgång med ån som blått nav. I Gårdstånga i väster består landskapet av storskalig jordbruksmark med traditionell växtodling. Ju längre österut man kommer dessto mer luckras landskapet upp med inslag av betesmark och ängar och utmed ån finns en del våtmarker. Enda större “skogsområdet” är naturreservatet Linnebjer, som från början var slåtteräng, men som växte igen när det moderna jordbruket tog över. I övrigt finns lite dungar av framförallt tall. Kungsgårdens park som anlades på 1830-talet bildar en grön oas i området. Den är utförd som en landskapspark med slingrande gångar, kanaler, teater, labyrint och minnesstenar men har under årens lopp vuxit igen och blivit mer natur- än kulturpräglad.

Området ligger ena änden av den s k Vombsjösänkan som har stora naturvärden med bl a Klingavälsån, Krankesjön, Revingefältet och Vombs fure. Kävlingeån klassas som regionalt särskilt värdefull och som, med biflöden, fortfarande svämmar över vilket ger värdefulla rastplatser för fågellivet under höst och vår. Förr var de fuktiga ängsmarkerna som regelbundet översvämmades viktiga för höproduktionen. Kävlingeån är också riksintresse för friluftsliv och intill Flyinge, ligger naturreservatet och Natura 2000-området Flyinge ängar. I västra delen ansluter ett riksintresseområde för kulturmiljövården (M80) som ska skydda det flacka slotts- och odlingslandskapet kring Kävlingeån.

Flyinge Ängar

Flyinge Ängar är ett naturreservat som ligger strax intill Flyinge och Flyinge Kungsgård. Läs med på länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/naturreservat/eslov-lund/flyinge-angar.html

 Flyinge ängar: bild Gunilla Lundh

Linnebjer

https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-upptack/naturreservat/lund/linnebjer.html

Kävlingeån

Kungsgårdens park