Våra byar och områden

Flyinge

P1020116

Flyinge samhälle ligger strax norr om Kävlingeån. I ortens centrum, vid Röllebacken, finns en runsten, Gårdstångastenen 1. Samhället bestod ursprungligen av fem gårdar bl a  Johannesberg, Västergard och Gårdala och hette då Östra Gårdstånga. När järnvägen 1906 öppnades påbörjades en utbyggnad. Hit flyttade bl a en plantskola och efterhand byggdes alltfler egnahem och villor. Telefonstation öppnades och en bro byggdes över ån så att Flyinge Kungsgård kunde använda järnvägen för att transportera sina hästar.

Det tidigare stationssamhället har utvecklats till bygdens största tätort med ca 400 hushåll. Järnvägen upphörde helt 1956 och expansion har kunnat ske i alla olika riktningar och man kan följa hur bebyggelsen utvecklats genom olika ”årsringar”. Väg 104 skär rakt igenom byn och trafiken är tidvis intensiv.

Flyinge blev 1952 huvudort i Skarhults kommun, som 20 år senare kom att ingå i Eslövs kommun. Flyinge Kungsgård och Flyingeby kom att tillhöra Södra Sandby kommun som införlivades med Lunds kommun.

Ortsnamnet Flyinge
Namnet Flyinge kommer från “flik” som härrör från alla de korvsjöar utmed Kävlingeån som uppträdde i landskapet här. Fliqinge, Fliinge och Fligende blev sedan Flyinge. Flyinge var namnet på området vid Flyinge Kungsgård. Flyinge samhälle fick sitt namn när järnvägen byggdes 1906 och här anlades en järnvägsstation och en bro över ån mellan stationssamhället och Flyinge Kungsgård.

Gårdstånga

vandrarhem_gardstanga

Gårdstånga är en strategiskt viktig plats, som tidigt i historien blev en boplats och sedan en viktig vikingaby. På platsen Gårdstånga anses bebyggelse ha funnits sedan 900-talet, och slaget vid Gårdstånga nämns på Forshedastenen i Småland. Men redan från stenåldern är boplatser funna och från bronsåldern finns gravhögar. Fram till 1984 gick dåvarande E66 rakt igenom byn, då vägen drogs utanför samhället. Gårdstånga kyrka är från 1100-talet med vackra träsniderier, med en ståtlig prästgård bredvid upphöjt  vid Kävlingeån.Gårdstånga socken” ingick i Frosta härad och är sedan 1971 en del av Eslövs kommun, från 2016 inom Gårdstånga-Holmby distrikt.

I byn ligger det fd Vandrarhemmet, som också har varit landets äldsta ålderdomshem, byggt av Anna Brahe 1619 som ett ”hospital”, ett hem för fattiga och åldringar i Gårdstånga. Ålderdomshemmet var i bruk fram till 1984. Gårdstånga har fått ny bebyggelse i form av villor på 1970-talet och marklägenheter på 1980-talet. Skolan drevs fram till nya skolan i Flyinge togs i bruk på 1980-talet. Gårdstånga Nygård ligger en bit norr om byn och är en stor viktig gård inom bygden.

Ortsnamnet Gårdstånga
En gammal sägen säger att namnet kommer från en gammal kämpe som hette Gårdstång eller kanske Gardstang och som skulle bott på Flyinge Herregård. Kännare av vikinganamn menar dock att sådana namn inte har funnits på personer. Det troliga är att namnet kommer från platsens belägenhet. Kring år 1000 finns namnet belagt på en runsten som står i Forsheda i Småland med inskriptionen:

“Rolf och Eskil reste denna sten efter Livsten sin fader som blev död i Skåne vid GÅRDSTÅNGA och förde honom till Finnveden.” Namnet skrevs i början av 1000-talet Gardhstangum (med runor på Forshedastenen), cirka 1300, Garstangä och kommer från kyrkbyn. Förleden antas innehålla garth, ‘inhägnad, stängsel; inhägnad plats’. Efterleden kan vara stång syftande på en stängningsanordning.

Holmby

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Holmby är en kyrkby i de östra delarna av bygden, som har mycket gamla anor. Från stenåldern är lösfynd och cirka 15 boplatser funna. Från bronsåldern finns en nu överplöjd gravhög och två runstenar finns där.

Här finns en bebyggelse som är väl bevarad med hus av olika karaktär, som ger en särskild bygemenskap. Skolan är numera konstgalleri och affären är bostadshus.

”Holmby  socken” har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Holmby församling och för de borgerliga frågorna bildades Holmby landskommun. Landskommunen uppgick 1952 i Skarhults landskommun som 1971 uppgick i Eslövs kommun. Församlingen uppgick 1998 i Gårdstånga-Holmby församling som 2008 uppgick i Eslövs församling.

Ortsnamnet Holmby
Påträffas i skrift första gången kring 1290 och då som Haulumbi och kommer från kyrkbyn. Detta uttalat på skånska låter rätt likt det som långt senare blev Holenby, för att i vår tid stavas Holmby. Efterleden innehåller by, ‘gård; by’. Förleden kan vara holm, ‘upphöjning över kringliggande mark’ syftande på den höjd kyrkbyn ligger på.

”Gardstang och Holme”
I grevskapet Cambridgeshire i östra England, finns en by som heter Holme och strax väster om denna finns en äldre by som skall ha hetat Gardstang. Hit kom danska erövrare 870 och blev utkastade 921 av Edgar den äldre.

Hammarlunda

Bild: Hammarlunda Mölleförening

Vid Hammarlunda kyrkby finns en mer samlad bebyggelse, som är typisk för de skiftade byarna med ett flertal gathus och få kvarliggande gårdar. Den medeltida kyrkan – en av Skånes fyra med runt västtorn – ligger mitt i byn. Byn har ett karaktäristiskt bebyggelseläge, mellan betesmarkerna vid den slingrande Kävlingeån och odlingsmarkerna på sluttningen upp mot Slogstorp. Den i väster närbelägna byn Holmby har en liknande struktur.

Jordbrukets starka utveckling under andra hälften av 1800-talet omvandlade inte bara landskapet, utan bidrog även till landsbygdens industrialisering och befolkningens rörlighet i dubbel bemärkelse. Inom området finns fyra anläggningar som kan sägas representera detta skede: den kombinerade väder- och vattenkvarnen i Slogstorp, holländarekvarnen från 1870, stärkelsefabriken vilken startades av traktens bönder kring sekelskiftet 1900 som en andelsförening och numera kvarstår som ruin samt den sedan länge nedlagda järnvägsstationen med magasin och lastkaj i västra delen av byn. Järnvägen gick mellan Kävlinge och Sjöbo och transporterade framför allt jordbruksprodukter. Bilsamhället har gjort sig påmint i Hammarlunda som på många andra ställen: väg 104 har rätats och dragits utanför byn. Den gamla vägsträckningen genom byn finns kvar.

 

Flyingeby

Flyingeby

Flyingeby är en mycket gammal by, som ligger nära Kungsgården och här fanns lanthandel och skola förr. Skolan såldes 1984 till annan verksamhet. Bebyggelsen i byn har bevarats och endast varsam nybyggnation har skett med tanke på byns karaktär. Runt byn finns många hästgårdar och också Granelundshallen for ridintresserade inom Flyinge Ryttarförening.

Getinge

Getinge

Getinge ligger söder om Kävlingeån och är förbunden med Gårdstånga via Getingebron. Här har funnits en bro i kanske 1000 år som varit en viktig passage over ån. Bebyggelsen består av vackra hus längs vägen och ned mot ån. Platsen var förr mycket viktig med värdshuset Getinge Kru och ett hantverkarsamhälle i Dalen. I vår tid har sedan trafiken på tidigare riksväg 15, flyttats till väg E22, så pulsen i Getinge är lägre.

Roslöv

Roslöv en högt belägen och gles by med gårdar och hus med gamla anor. Den största gården heter Roslövsholm. Har fanns förr både skola och affär, smedja och en mölla. Roslöv är ett viktigt område, med bra jordbruksmark och flera företag.

Flyinge Kungsgård

IMG_6363

Flyinge är välkänt främst tack vare Flyinge Kungsgård som etablerades redan på 1100-talet. Biskopen Absalon i Lund hade anlagt en befäst gård här. Kävlingeån innebar ett naturligt skydd mot norr.

Kungsgården, vars namn förr skrevs Flykinge, Flyginge, Fligende och Fliinge, tillhörde under medeltiden ärkebiskoparna i Lund. Det fanns även en kyrka på platsen och på Historiska museet i Lund finns ett unikt altarkors från 1100-talet som är funnet på Flyinge. Vid reformationen drogs gården in till danska kronan, och blev senare enskild egendom. Den siste danske ägaren av godset var Axel Sehested. Han sålde det till danska kronan, som lämnade det till den svenska som ett ”bornholmskt vederlagsgods”.

När svenskarna tog över Skåne 1658 så blev gården ett svenskt stuteri, år 1661. Under Karl XI:s tid slogs Flyinge och Dalby kungsgårdar samman. Hästar var på den tiden mycket viktiga for krigsmaktens rörlighet och förmåga att behålla gjorda erövringar. Statens Hingstdepå och Stuteri på Flyinge överläts 1983 till Flyingestiftelsen, som bildats av avelns och hästsportens största organisationer. Idag drivs verksamheten av Flyinge AB och är ett viktigt centrum för hästnäringen i regionen. Man bedriver också utbildning med hippologisk profil både på gymnasie- och högskolenivå.

Runt anläggningen finns idag också personalbostäder, elevhem och hus for olika verksamheter.

Flyinge Mosse