Historia

Gårdstånga kyrkaGårdstånga kyrka

Flyingebygden består av ett område som korsas av många gränser där den mäktiga Kävlingeån alltid har dominerat. Denna skär rakt genom bygden och var en gång en naturlig försvarslinje.

Den allra första befolkningen har använde ån som vattenväg och bosatte sig på båda sidor om ån. För hundra år sedan kom järnvägen och denna bidrog mycket till att forma den bygd vi ser idag.

Det nya stationssamhället i Östra Gårdstånga kom efterhand att kallas Flyinge och här skedde en stark expansion och en bro byggdes över Kävlingeån till Flyinge Kungsgård. Gemenskapen förändrades efterhand i samband med de båda kommunreformerna 1952 och 1971.

Flyingebygden består idag av cirka 900 hushåll eller knappt 2300 personer, 125 företag och 25 föreningar. I centrum ligger Flyinge samhälle med ungefär 50 % av hushållen. Här finns också merparten av den lokala service vi har.

FLY2 FLY5 FLY6  H3