Stadgar

Stadgar för

Flyingebygden Tillsammans

org nr 846502-7657

 

§ 1
Namn
Föreningens namn är Flyingebygden Tillsammans.
§ 2
Ändamål
Ideell, allmännyttig, politiskt obunden förening med syfte att främja utveckling inom Flyingebygden med orterna Flyinge, Flyingeby, Gårdstånga, Getinge, Roslöv, Holmby, Flyinge Kungsgård och Hammarlunda, samt närliggande landsbygd. Flyingebygden utgörs av det område som på redovisas på bygdekartan och vars utbredning fastställs på årsstämma.
§ 3
Verksamhet
Utveckla och lyfta fram bygdens frågor, information och opinionsarbete, samt främja lokala aktiviteter och verksamheter.  Stimulera samverkan mellan goda krafter och resurser för bygdens utveckling och öka bygdens gemenskap och sammanhållning.
§ 4

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två i förening, de som styrelsen utser.
§ 5
Medlem
Organisationer, företag, förening, hushåll eller enskild person med anknytning till bygden kan bli medlem.  Styrelsen beslutar om medlemskap skall godkännas. Medlem kan uteslutas om styrelsen så beslutar.  Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet.
§ 6
Referensgrupp
Styrelsen kan inrätta och upplösa en referensgrupp, som är styrelsens rådgivare och vars medlemmar kan ingå i arbetsgrupper.  Styrelsen avgör vilka medlemmar som får ingå i referensgruppen.
§ 7
Styrelse
säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i bygden. Styrelsen skall bestå av styrelseordförande samt 6 ledamöter och 2 suppleanter.
§ 8
Styrelse
val
Styrelsen väljs vid årsmötet. Mandattiden för ledamot är 2 år och för ordförande och suppleant ett år.  Halva antalet ledamöter väljs för ett år. I övrigt konsti­tuerar styrelsen sig själv.
§ 9
Styrelse
kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöter och suppleanter till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före­kommande ärenden, tid och plats.
Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden.  Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
§ 10
Styrelse
beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred­jedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för­fall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 11
Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1. årligen hålla minst 4 styrelsemöten
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över medlemmar
4. årligen till årsmötet avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
§ 12
Revision
För granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper skall medlemmarna på årsmötet utse 1 revisor och 1 suppleant.Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsmötet. Revisorerna kan även utgöra föreningens valberedning.
§ 13
Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
§ 14
Reservfond
Paragrafen struken.
§ 15
Årsmöte
Årsmöte skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Före årsmötet skall årsberättelse och revisionsberättelse för det avslutade verksamhetsåret samt räkenskaperna finnas tillgänglig för granskning under 1 vecka.

§ 16
Kallelse till årsmötet
Styrelsen kallar till årsmötet.  Kallelse skall ske senast 3 veckor före årsmötet.

Styrelsen skall tillse att kallelser och andra meddelanden kommer till medlemmar­nas kännedom via anslag på anslagstavla, internet, sociala medier eller brev.

§ 17
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som skall behandlas på årsmötet, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 18 Medlemsavgift Medlemsavgiften bestäms på årsmötet.

 

§ 19 Dagordning vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för årsmötet
2 val av sekreterare för årsmötet
3 val av två justeringsmän och tillika rösträknare
4 fastställande av röstlängd
5 styrelsens och revisorernas berättelser
6 ansvarsfrihet för styrelsen
7 framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
8 ersättning till styrelsen och revisorerna
9 styrelsens förslag till budget samt medlemsavgift
10 val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
11 val av revisorer revisorssuppleanter samt valberedning
12 övriga frågor (Flyingefonden)
§ 20
Beslut på årsmötet
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Beslut skall ske med handuppräckning eller slutna valsedlar om någon begär det.
§ 21
Stadgeändring
För stadgeändring krävs godkännande av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet för att ändringen skall antas. Det andra årsmötet kan vara ett extra årsmöte som kan hållas tidigast 6 månader efter det ordinarie årsmötet.
§ 22
Upplösande av förening
Föreningen kan upplösas om årsmötet så beslutar. Dock krävs godkännande av två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet för att upplösning skall antas. Det andra årsmötet kan vara ett extra årsmöte som kan hållas tidigast 6 månader efter det ordinarie årsmötet. Eventuella kvarvarande tillgångar skall därvid avvecklas i enlighet som mötet bestämmer.
§ 23

Utvecklingsbolag

Om årsmötet så beslutar kan föreningen driva utvecklingsbolag vilket innebär affärsverksamhet i aktiebolagsform. Föreningen är huvudägare i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb). Bolaget bedriver den affärsmässiga verksamheten under formell självständighet på uppdrag och inflytande av föreningen. Aktiebolagets ändamål är ideellt.
§ 24 Flyingefonden Föreningen har inrättat Flyingefonden som regleras i enlighet med särskilt fondreglemente. Fondens årsberättelse skall avges och ledamöter i förvaltningsrådet skall väljas på årsmötet.
§ 25 Stiftelse Föreningen skall kunna instifta en allmännyttig stiftelse med samma ändamål som föreningen. Delar av föreningens tillgångar skall kunna överföras till denna stiftelse eller om föreningen upplöses skall hela kvarvarande tillgången i föreningen överföras till denna stiftelse.
Dessa stadgar har antagits vid årsmöte av Flyingebygden Tillsammans

Flyinge den 26/4-2020