Hur det hela började

”Tillsammans kan vi göra en stark bygd ännu starkare”

Banken funderade på att stänga kontoret i Flyinge. En protestskrivelse lämnades in och banken förklarade sig positiv till att stödja ett byalag med bred förankring i bygden. Föreningen bildades i november 2002. En allmännyttig politiskt obunden förening med representation från hela bygden.

När Flyinge Utveckling (sen 2020 Flyingebygden Tillsammans) bildades den 7 november 2002, valdes en interimsstyrelse bestående av Gunnar Petersson, Roland Nilsson, Kjell Karlsson, Jan Holmgren, Jan-Olof Järvung, Richard Bratten Hill samt Lars Frank. Som revisorer utsågs Jan Andersson, Ragnar Thulin och Catharina Sachs. Man beslöt också att styrelsen skulle kalla till Flyingerådet ett bredare forum med 40 personer från hela bygden. Första rådsmötet hölls den 14 januari 2003 på Flyinge Kungsgård. Bland annat föreslogs då att man borde satsa på en bygdebok.

Vid möte i församlingshemmet i Flyinge den 5 februari 2003 meddelade Färs och Frosta sparbank att man hade beslutat att stanna kvar i Flyinge och öka öppettiderna med en dag ytterligare i veckan. Ett 100- tal personer hade mött upp och applåderade beslutet. Postens kassaservice skulle dock försvinna från Matöppet, men brev och paket finnas kvar.

Banken upplät också lokaler till föreningen i bankhuset på Holmbyvägen och bidrog med ett startbidrag på 25 000 kronor. När föreningen bildades beslutade man att inledningsvis satsa på att synliggöra bygden. Som ett led i detta antogs också ett bygdemärke, som skulle användas i sådana sammanhang.

Åren efter att föreningen bildades har mycket hänt. Banken är nedlagd och huset sålt till en privatperson. Livsmedelsaffären, Hembageriet, Bengtssons Café och bensinmacken har stängt. Föreningen har inte kunnat motverka dessa beslut som får ses utifrån en samhällsutveckling som sker över hela landet där landsbygden förlorar lokal service och lokalt företagande upphör eller förändras på grund av ålder eller andra omständigheter. Trots det kommer nya verksamheter till bygden, 2015 öppnades Café Smedjan och Gastro Gaspari t ex – utvecklingen går vidare!

2019 beslutade årsstämman att införliva Hammarlunda till bygden efter önskemål från boende där. Då togs också beslutet att ändra namnet till Flyingebygden Tillsammans, vilket verkställdes på årsmötet 2020. Då justerades också bygdekartan til att omfatta Hammarlunda.

första styrelsen

Styrelsen i föreningen 2006

Gunnar Peterson var föreningens ordförande sedan starten 2002 fram till hösten 2015. Här är hans berättelse om sin tid som ordförande:

Flyinge Utveckling verkar inom Flyingebygden, som väsentligen består av alla fastigheter med postnummer Flyinge samt alla med fastighetsbeteckning Flyinge. Föreningens stadgar säger att verksamheten skall vara att lyfta fram bygdens frågor och bedriva information och opinionsarbete. Stimulera samverkan mellan goda krafter och vara en resurs för bygdens utveckling. Föreningen är ideell, allmännyttig och politiskt obunden och har medlemmar både bland företag, föreningar och enskilda personer. Flyinge Utveckling vill driva frågor, som det finns starkt stöd for, bilda opinioner, stärka samverkan och trivsel, synliggöra bygden samt söka motverka att bygden förlorar service.

Styrelsen sökt ha en bred förankring i bygden både geografiskt och vad avser viktiga företag och organisationer, som Flyinge AB, Färs och Frosta Sparbank, Svenska kyrkan och olika föreningar.

Informationsspridning och opinionsbildning har främst skett via informationsblad, webbsiten flyinge.nu, intervjuer med hushåll och företag, offentliga moten, Flyingerådet, studiecirklar samt möten med kommunledningarna, Vägverket och Region Skåne.

Att samla bygdens goda krafter har skett genom bokprojektet, studiecirklar, projektgrupper, utredningar, bygdebolag, julmarknader, tipsrundor samt kulturprojekt.

Föreningen har också via Vägverket fått till stånd flera ortsskyltar Flyinge Kungsgård och Getinge samt hänvisningsskyltar till dessa orter. Bredband kom till bygden redan i februari 2004 och föreningen kunde till viss del påverka att detta kopplades in.

Flera externfinansierade utredningsprojekt har också genomförts under de gångna åren som vi hoppas skall ha betydelse för utvecklingen.

På årsmötet 2006 beslutades också om att bilda Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb), ett bygdebolag för att verka i föreningens anda och där alla aktieägare har anknytning till bygden. Föreningen hoppas även i framtiden kunna arbeta i enlighet med föreningens stadgar till gagn för bygdens utveckling under vårt motto ” Tillsammans kan vi göra en stark bygd ännu starkare”.

Gunnar Petersson