Fondreglementet

Reglemente för Flyingefonden

§1 Ändamål

Flyinge Utveckling, ideell förening, har beslutat inrätta en fond för Flyingebygdens utveckling – Flyingefonden. Syftet med fonden är att samla in medel och att utge bidrag ur avkastningen av dessa medel. Fonden redovisas på särkilt konto men är inte avskiljd från föreningens egendom.

§2 Förvaltningsråd

För insamling av medel, förvaltning av dessa och för utgivande av bidrag ska finnas ett förvaltningsråd, som verkar självständigt för Flyinge Utvecklings räkning.

Förvaltningsrådets uppgift är att fatta beslut om förvaltning av fondens medel, söka ytterligare kapital och besluta om inkomna bidragsansökningar. Rådet har också att upprätta en redogörelse för verksamheten.

Rådet kan besluta avstå från att ta emot medel från donator.

Förvaltningsrådet ska bestå av fyra personer, som är bosatta inom bygden eller på annat sätt har god inblick i bygdens förhållanden. Rådet ska bestå av två män och två kvinnor med en av de som sammankallande.

Förvaltningsrådet väljs av Flyinge Utvecklings ordinarie föreningsstämma.

Flyinge Utveckling utser två av rådets ledamöter att i förening teckna föreningens firma i frågor rörande Flyingefonden.

§3 Förvaltning

Flyingefondens medel ska förvaltas på det bästa sätt som utan risktagande ger en så god avkastning som möjligt. Viss del av fondens medel får placeras som lån eller aktier i Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb).

Fondens medel förvaras på särskilt konto hos Flyinge Utveckling och både fondens behållning och avkastning samt givna bidrag redovisas årligen vid Flyinge Utvecklings ordinarie föreningsstämma och i föreningens årsberättelse.

§4 Ansökan om bidrag

Ansökningar till fonden tas emot en gång per år och skall ha inkommit senast den 1 oktober och bidrag beslutas före den 1 december samma år. Fonden kan enstaka år avstå från att ge bidrag om förvaltningsrådet finner att detta är motiverat.

Bidrag kan efter ansökan eller förslag lämnas till enskild person, förening eller företag rörande:

  • stipendium till någon som har/eller utför ett betydelsefullt arbete för bygden,
  • ungdomsstipendium,
  • startbidrag för en ny verksamhet/förening, som utvecklar bygden,
  • finansiering/delfinansiering av ett projekt, som helt och hållet och långsiktigt kommer bygden till del,
  • investering som höjer bygdens värde och trivsel,
  • bidrag till kulturaktivitet som kommer hela bygden tillgodo.

Bidragsmottagaren skall verka inom Flyingebygden. Utbetalning av beviljade medel sker beroende på ändamålet. Mottagaren är skyldig att hänvisa till och synliggöra att man fått medel från Flyingefonden.

§6 Flyingefondens verksamhetsområde

Med Flyingebygden menas det område som beskrivs av föreningen Flyinge Utvecklings stadgar eller den karta som visas här.  I princip området med postnummer 247 47, 247 93, 247 97.

Flyingebygden karta

 

§7 Förändring av detta reglemente

Beslut om förändring av detta reglemente kan ske först efter beslut på två efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor i Flyinge Utveckling. Stämmorna skall hållas med cirka 12 månaders mellanrum.

§8 Beslut om avveckling av fonden

Fonden kan avvecklas, genom att beslut fattas på två efter varandra följande ordinarie föreningsmöten i Flyinge Utveckling. Föreningsmötena skall hållas med cirka 12 månaders mellanrum.

§9 Genomförande av avveckling

Föreningsmötet utser en trovärdig person, som får i uppgift att fördela eventuella kvarstående medel bland de ideella föreningar inom Flyingebygden som bedriver aktiv verksamhet inom bygden och gjort så under de senaste fem åren. Behållningen fördelas i förhållande till antalet medlemmar i föreningarna. Skulle ingen sådan förening som uppfyller villkoren finnas kan bygdebolaget Flyinge Bygdegemenskapsaktiebolag (svb) komma i fråga och om inte heller denna organisation existerar så fördelas medlen till Allmänna Arvsfonden.

§10 Inrättande av fonden

Diskussioner om att inrätta fonden och anta detta reglemente har skett på styrelsemöte i Flyinge Utveckling den 17 mars,  2 juni, 8 september med beslut den 10 november 2010. Reglementet kommer att slutligt fastställas på nästa föreningsstämma i Flyinge Utveckling. Utformning av reglementet har skett i samråd med Petter Boll, Ernst & Young AB.

§11 Nedläggning av Flyinge Utveckling

Om föreningen Flyinge Utveckling (846502-7657) skulle vilja dra ner på sin verksamhet (fall 1) eller till och med helt avvecklas (fall 2) finns möjlighet att i fall 1 överföra samtliga återstående medel till fonden och driva föreningen vidare eller i fall 2 kan beslut fattas före att Flyinge Utveckling avvecklas att fonden ska ombildas till en självständig stiftelse och tillföras föreningens återstående kapital – inklusive fondmedlen. Fonden lever alltså i detta fall vidare som en stiftelse även om föreningen upphör.

De tolv skyltar som står placerade vid infarten till Flyingebygden är dock knutna till att föreningen Flyinge Utveckling finns vilket (fall 1) uppfyller.