Föreningsstämma med Flyinge Vägförening

Välkomna till föreningsstämma med Flyinge Vägförening Tisdagen den 5/4-2016 .19.00
Plats: Flyinge Församlingshem

Dagordning enligt § 16 i Flyinge vägförenings stadgar
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Verksamhets och revisorernas berättelse
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Motioner från medlemmar
7. Ersättning till styrelsemedlemmar
8. Styrelsens förslag till utgifts – och inkomststat samt debiteringslängd
( Debiteringslängd,förvaltningsberättelse,budget finns i pärm på biblioteket)
9. Val av Styrelse, Styrelseordförande, och suppleanter
10.Val av revisorer och suppleanter
11.Val av valberedning
12.Övriga frågor

Meddelande om plats och tid för justering av protokollet. Protokollet kommer att finnas tillgängligt, för allmänheten på biblioteket i Flyinge och på www.flyingebygden.se

Mötet avslutas

Välkomna
Jonny Andersson
Ordförande