Extra årsstämma Flyinge Utveckling

KALLELSE EXTRA ÅRSSTÄMMA för FLYINGE UTVECKLING

 Plats: Hemvärnsgården, Flyingevägen 26, Gårdstånga

Söndag den 14 januari 2018 kl 15-16

Alla medlemmar kallas till extra årsstämma angående försäljning av aktierna i Flyingegården Fastighetsaktiebolag. Under 2017 har diskussioner har förts mellan Flyinge Utveckling och tre aktieägare i bygdebolaget (Ulf Östman, Fredrik Persson och Leif Larsson) vilket mynnat ut i en möjlig affär där Flyingegården Fastighetsaktiebolag (svb) säljs och att Flyinge bygdegemenskapsaktiebolag (svb) kvarstår med dess nuvarande ägare. Vid en extra bolagstämma för bygdebolaget röstades detta förslag igenom med förbehållet att affären måste ratificeras vid en extra föreningsstämma för Flyinge Utveckling. Vi kallar därför till en extra föreningsstämma där medlemmarna får besluta om man stödjer affären.

Dagordning

  1. Val av ordförande och justerare för stämman
  2. Val av sekreterare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning för stämman
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av försäljning av aktierna i Flyingegården Fastighetsaktiebolag
  7. Avslutning

Har ni frågor inför årsstämman är ni välkomna att kontakta någon i styrelsen.

Välkomna!

Styrelsen

Flyinge Utveckling