Årsmöte Flyinge Utveckling

Kallelse till årsmöte

Plats: Föreningsgården, Flyingevägen 26

Torsdag den 25 april 2019 kl 18.30

Alla medlemmar kallas härmed till årsstämma. Efter föreningsstämman, hålles även bolagsstämma för FBGAB (svb). Bygdebolaget bjuder på matig fika. Meddela ev allergier!

Dagordning

 1. val av mötesordförande för årsmötet
 2. val av sekreterare för årsmötet
 3. val av två justeringsman och tillika rösträknare
 4. fastställande av röstlängd
 5. styrelsens och revisorernas berättelser
 6. ansvarsfrihet for styrelsen
 7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna: Förslag från styrelsen om revidering av stadgarna. Diskussion och beslut.
 8. ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt medlemsavgift
 10. val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 11. val av revisorer revisorssuppleanter samt valberedning
 12. övriga frågor

Kallelse anslagen den 4 april på internet och via epost. Handlingar skickas ut via epost till medlemmarna och finns tillgängliga på www.flyingeutveckling.se. Inga motioner från medlemmar har inkommit.

Välkomna!

Styrelsen