Årsmöte Flyinge Utveckling/Flyingebygden Tillsammans

Välkomna till årsmöte för Flyinge Utveckling /Flyingebygden Tillsammans. Dagordning enligt nedan. Bjud gärna in era grannar och vänner i bygden!

När: 29/3 kl 14.00
Plats: Föreningsgården, Gårdstånga

Efter föreningens årsmöte, hålles även bolagsstämma för FBGAB (svb). Vi bjuder på smörgåstårta, så meddela om ni kommer och eventuell specialkost, senast den 25/3.

På förra årsmötet beslutades att revidera stadgarna, vilket kommer att fastställas på detta årsmöte, samt bygdens nya utbredning med Hammarlunda inkluderat

Dagordning

1. val av mötesordförande för årsmötet
2. val av sekreterare för årsmötet
3. val av två justeringsman och tillika rösträknare
4. fastställande av röstlängd
5. styrelsens och revisorernas berättelser
6. ansvarsfrihet for styrelsen
7. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna:
a. Beslut om revidering av stadgarna
b. Beslut om bygdens nya utbredning
8. ersättning till styrelsen och revisorerna
9. styrelsens förslag till budget samt medlemsavgift
10. val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
11. val av revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning
12. Kalender och verksamhetsidéer i föreningen 2020
13. övriga frågor

Varmt välkomna!

Styrelsen i Flyinge Utveckling/Flyingebygden Tillsammans