Lokalekonomisk analys

Under sommaren 2018 gjorde föreningen, med stöd av Coompanion Skåne och Centrum för Publikt entreprenörskap, en Lokalekonomisk analys över bygden. En LEA (lokalekonomisk analys) är ett sätt att belysa vad bygden har, istället för att fokusera på det som saknas. Analysen synliggör våra resurser och vad de används till med hjälp av statistik från SCB. Detta bör sen resultera i en lokal handlingsplan hur man jobbar vidare med sina potentialer. En LEA kan bli ett verktyg som visar hur medvetna val av den lokala befolkningen, kan skapa lokal tillväxt och kanske sysselsättning i den egna bygden.

Rapporten kan läsas här: LEA Flyingebygden

Underlag till arbetet:

LEA_Rapport_Flyingebygden

HUT12_09

Formulär_Flyingebygden (1)